Zoek examentraining(en)
Filter examentraining(en)
Selecteer niveau
Selecteer vak(ken)


Selecteer een locatie


Bedrijfseconomie X

OnderDelenvan elke examentraining

Herhalen examenstof

Een belangrijk onderdeel van onze examentrainingen is het grondig herhalen van de examenstof. Leerlingen moeten vertrouwd raken met de belangrijkste domeinen, concepten en onderwerpen die tijdens het examen kunnen worden getoetst. Herhaling vergroot niet alleen het begrip van de leerstof, maar helpt ook om deze beter te onthouden. Onze docenten behandelen tijdens een training daarom allereerst op een overzichtelijke manier alle examendomeinen en leerdoelen die leerlingen op het examen moeten kennen. Door dit regelmatig te herhalen, kunnen leerlingen hun kennis verstevigen, waardoor ze zich zelfverzekerder voelen tijdens het examen.

Meer informatie
Stappenplan

Een gestructureerd stappenplan is van belang bij de voorbereiding op het examen. De docent van Vocus leert leerlingen hoe ze de examenvragen moeten benaderen, welke stappen ze moeten volgen en hoe ze hun tijd effectief kunnen beheren. Een goed stappenplan biedt houvast en voorkomt dat leerlingen zich laten overweldigen door de complexiteit van de vragen. Het helpt hen om systematisch door de examenopgaven te gaan en op een gestructureerde manier tot de juiste antwoorden te komen.

Meer informatie
Oefenen examenopgaven

Oefenen is de sleutel tot succes bij een examentraining. Tijdens de examentraining zal er dan ook veel aandacht zijn voor het oefenen met oude examenopgaven. Dit geeft leerlingen de kans om de opgedane kennis toe te passen en hun vaardigheden te verbeteren. Oefenexamens maken onder tijdsdruk simuleert de werkelijke examensituatie, waardoor leerlingen beter voorbereid zijn op de stress en de tijdsbeperkingen die bij het echte examen horen.

Meer informatie
Analyseren en feedback

Na het maken van oefenexamens worden de resultaten uitgebreid geanalyseerd. Samen met de docent kijken leerlingen naar de behaalde scores en naar de soorten fouten die ze hebben gemaakt. Met de analyse van hun prestaties krijgen leerlingen inzicht in hun sterke punten en in de punten waaraan ze nog kunnen werken. Deze zelfreflectie stelt leerlingen in staat om hun studiemethode aan te passen en gericht te werken aan het versterken van hun kennis op specifieke gebieden, zodat het examenresultaat omhoog gaat.

Meer informatie

Waarom een
examentraining bedrijfseconomie volgen?

Bedrijfseconomie is voor veel leerlingen een lastig vak. In onze examentraining bedrijfseconomie herhalen we op een overzichtelijke manier de examenstof en krijg je praktische tips aangereikt voor het beantwoorden van verschillende typen examenopgaven. Uiteraard ga je ook veel oude examens oefenen en krijg je hierop persoonlijke feedback, zodat je weet aan welke onderdelen je nog wat meer aandacht moet besteden. Wil jij ook optimaal presteren op je examen en met een gerust gevoel je examen in? Boek dan een examentraining bedrijfseconomie en profiteer van de voordelen die onze trainingen bieden!  

 • Overzichtelijke herhaling van alle examenstof
 • Praktische stappenplannen en strategieën
 • Oefenen, oefenen, oefenen
 • Feedback op examenopgaven
 • Hogere slagingskans

onderwerpenexamentraining bedrijfseconomie

Domein B: Van persoon naar rechtspersoon

Dit onderdeel van het examen bedrijfseconomie bestaat uit vier subonderdelen. Het eerste onderdeel is persoonlijke financiële zelfredzaamheid. In de training leer je over de financiële keuzes waar mensen voor komen te staan in hun leven, zoals verzekeren, sparen, lenen en beleggen en de financiële consequenties hiervan. Ook komen de diverse hypotheekvormen aan bod en gaan we in op de verschillende vormen van samenleven en de financiële en wettelijke gevolgen van schenken en erven. Daarnaast oefen je met de trainer vragen over rente en over contante waarden en eindwaarden. De volgende twee onderdelen gaan over rechtsvormen. In de training leer je in de eerste plaats de belangrijkste kenmerken van de verschillende rechtsvormen te beschrijven en ten tweede leer je het proces van de oprichting van een eenmanszaak te beschrijven en in de rol van ondernemer toe te passen en te analyseren. Het laatste onderdeel van dit domein gaat over de rol en plaats van organisaties in de maatschappij. 

Meer informatie

Domein C: Interne organisatie en personeelsbeleid

Dit onderdeel gaat over het personeelsbeleid in organisaties. Organisaties moeten goed voor hun personeel zorgen en duidelijk met hen communiceren. Dit wordt vastgelegd in het personeelsbeleid. De hr-afdeling van een organisatie is hier verantwoordelijk voor. Voor je examen moet je weten welke verschillende arbeidsovereenkomsten er zijn en wat de voor- en nadelen hiervan zijn. De trainer van VOCUS gaat je dit allemaal uitleggen. Daarnaast komen functioneringsgesprekken, functiewaardering en personeelsplanning in de training aan bod, maar ook ontslagrecht en de belangen van medewerkers. 

Meer informatie

Domein D: Investeren en financieren

Het onderdeel investeren en financieren gaat over hoe organisaties en particulieren aan geld kunnen komen. Op je examen moet je kunnen uitleggen hoe de vermogensmarkt werkt en wie de toezichthouders hierop zijn. Daarnaast moet je weten wat effecten zijn, zoals aandelen, obligaties en opties en wat de risico’s ervan zijn. Ook moet je hier berekeningen mee kunnen maken. De trainer van VOCUS gaat dit in de training volop met je oefenen. Ook leer je in de training of je het beste vreemd of eigen vermogen kunt aantrekken in verschillende situaties en wat de invloed is van financieringskeuzes op het risico en het rendement van het eigen en vreemd vermogen. Voor het examen moet je tevens weten wat de netto contante waarde is en wat het leveranciers- en afnemerskrediet zijn. Andere begrippen die de trainer met je gaat behandelen zijn off-balancefinanciering en leasing.

Meer informatie

Domein E: Marketing

Het domein marketing gaat over de activiteiten die een bedrijf onderneemt om (meer) producten of diensten te verkopen. Je leert met welke waardestrategieën bedrijven waarde kunnen toevoegen en zich kunnen onderscheiden van concurrenten. Ook gaan we in de training uitgebreid in op de 4 p’s van de marketingmix: product, prijs, plaats en promotie. Tot slot komt het vijfkrachtenmodel van Porter aan bod, waarmee organisaties de markt waarin ze actief (willen) zijn in kaart kunnen brengen aan de hand van de vijf factoren: dreiging van nieuwe toetreders, macht van leveranciers, macht van kopers, dreiging van substituten en concurrentie. 

Meer informatie

Domein F: Financieel Beleid

Het domein financieel beleid bestaat uit twee onderdelen, namelijk het vastleggen van financiële en niet-financiële informatie en kosten- en winstvraagstukken en beheermaatregelen. Om een organisatie te kunnen leiden, heb je zowel financiële als niet-financiële informatie nodig. Financiële informatie bestaat uit de kosten en opbrengsten van een organisatie. In de training oefenen we met het opstellen en invullen van de liquiditeits- en exploitatiebegroting en de balans. Ook leer je rekenen met afschrijvingen. Niet-financiële informatie is alles wat niet direct in omzet of kosten wordt uitgedrukt, zoals klanttevredenheid en marktontwikkelingen. Op je examen moet je kunnen beschrijven hoe deze niet-financiële informatie impact kan hebben op de financiële prestaties van een bedrijf. Het tweede onderdeel gaat over kosten- en winstvraagstukken. Samen met de trainer van VOCUS oefen je met het berekenen van de kostprijs en het vaststellen van de verkoopprijs en maak je berekeningen met omzet, afzet, constante kosten en variabele kosten. Ook btw, het break-evenpunt en winstverdeling komen in de training aan bod. Tot slot gaan we aan de slag met verschillenanalyses voor het berekenen van het prijs-, efficiency-, budget- en bezettingsresultaat.

Meer informatie

Domein G: Verslaggeving

Organisaties zijn verplicht hun activiteiten en financiële resultaten vast te leggen. BV’s en NV’s moeten bijvoorbeeld een jaarverslag uitbrengen, met daarin de balans, de winst- en verliesrekening, het bestuursverslag en de controleverklaring van de accountant. Op het examen moet je de jaarrekening van een organisatie kunnen analyseren en evalueren. De VOCUS-trainer leert je dan ook precies waar de balans en winst- en verliesrekening uit bestaan en hoe je deze zelf kunt opstellen en uitleggen. Daarnaast moet je kunnen rekenen met financiële kengetallen, zoals liquiditeits-, solvabiliteits- en rentabiliteitskengetallen. Ook hier besteden we in de training volop aandacht aan, omdat dit zeker terug gaat komen op je examen. Tot slot leer je hoe je cashflows en dividendrendement kunt berekenen. 

Meer informatie

Wat komt er aan bod tijdens een examentraining bedrijfseconomie?

In onze examentraining bedrijfseconomie komen verschillende onderdelen aan bod om leerlingen optimaal voor te bereiden op het examen. Onze docent begint met een uitleg van de belangrijke onderwerpen en begrippen, zodat leerlingen een duidelijk overzicht hebben van de examenstof.

 

Vervolgens wordt er geoefend met examenopgaven uit voorgaande jaren. Dit is een belangrijk onderdeel van de examentraining. Door het maken van oude examenopgaven kunnen leerlingen wennen aan de vraagstelling en het soort opgaven dat ze kunnen verwachten tijdens het examen en wordt duidelijk aan welke onderdelen ze nog wat extra aandacht moeten geven.

 

De docent van Vocus zal ook handige tips en tricks aanreiken voor het maken van economische berekeningen, zoals het gebruik van formules en rekenmethoden die tijdbesparend kunnen zijn tijdens het examen. Door efficiënt te werken en strategisch gebruik te maken van beschikbare informatie, kunnen leerlingen sneller en nauwkeuriger tot de juiste antwoorden komen.

 

Tot slot wordt er tijdens de examentraining bedrijfseconomie aandacht besteed aan het bespreken en analyseren van specifieke examenstrategieën die leerlingen kunnen helpen om het examen op een effectieve manier aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de verdeling van de tijd over de verschillende onderdelen van het examen, het maken van keuzes bij meerkeuzevragen en het prioriteren van bepaalde opgaven.

 

Na een examentraining bedrijfseconomie hebben leerlingen weer grip op de examenstof en zijn ze vol zelfvertrouwen, zodat ze met een gerust gevoel het examen in kunnen.

Veelgestelde vragen

Over onze examentrainingen

Wat is het minimum aantal inschrijvingen voor doorgang van een examentraining?

Voor de doorgang van een examentraining hanteert Vocus een minimum aantal inschrijvingen. Bij onvoldoende animo (minder dan 6 leerlingen) kan het zijn dat je training wordt geannuleerd. De betaling wordt in dat geval teruggestort. Bij annulering door te weinig inschrijvingen ontvang je uiterlijk 2 weken voor aanvang van de examentraining hierover bericht.

Waarom kiezen voor Vocus?

De examentrainingen van Vocus bereiden leerlingen optimaal voor op het eindexamen. Wij verzorgen, anders dan andere aanbieders, examentrainingen voor leerlingen van alle niveaus. Dus naast vwo, havo, vmbo-gl en vmbo-tl (mavo), bieden wij ook examentrainingen aan voor leerlingen die vmbo-basis en -kader onderwijs volgen. Wij werken uitsluitend met ervaren en bevoegde vakdocenten, die doordeweeks op hun eigen school voor de klas staan. Naast vakinhoudelijke kennis, leer je in onze trainingen ook strategieën en stappenplannen voor het beantwoorden van examenvragen, zodat je weet hoe je verschillende typen examenvragen moet aanpakken. Onze docenten weten precies hoe en waarmee ze jou het beste kunnen helpen, zodat jij met een gerust gevoel je examens in kan.

Op welke manier moet ik de betaling voldoen?

Betalingen dienen direct bij inschrijving te worden voldaan en kunnen gedaan worden via IDEAL.

Wat is het maximale aantal leerlingen per examentraining?

We werken met kleine klassen van maximaal 10 tot 11 leerlingen per examentraining.

Staat je vraag er niet tussen?

Als je vraag er niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen op
076-2045345 of je kunt je vraag mailen naar contact@vocusonderwijs.nl.

 

“Ik had mijn biologie docent beloofd om hem achteraf mijn cijfer voor biologie te vertellen. Zou u aan hem kunnen doorgeven dat ik een 8,8 heb gehaald? En hem kunnen zeggen dat ik hem erg bedank voor zijn hulp en goede uitleg?”

Lina
 • havo
 • biologie
 • Amsterdam

"Ik ben erg blij met de training. De uitleg was supergoed te volgen en we hebben veel nuttige stof doorgelopen. Mijn vragen zijn allemaal beantwoord. Ik vond het een goede examentraining."

Just
 • havo
 • economie
 • Rotterdam

"Mijn Vocus-docent heeft alles vanaf het begin uitgelegd, zodat we het beter begrepen. De uitleg was duidelijk en na de lessen heb ik veel geleerd en ook opdrachten kunnen maken."

Ilse
 • havo
 • scheikunde
 • Den Haag

Copyright © 2024 • Vocus Onderwijs Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Een moment geduld aub..
Jouw Winkelwagen De examentraining is toegevoegd.
Inschrijven Wachtlijst Schrijf je in voor de wachtlijst voor het volgende examen:
Tijdelijke actie:

Boek nu een examentraining bij Vocus en krijg gratis toegang tot 10.000+ online examenopgaven voor alle vakken (t.w.v. € 39.95).
Mis het niet!
Bekijk alle examentrainingen