Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Een ieder die gebruikt maakt van de website van Vocus wordt aangeraden deze voorwaarden door te lezen.

Versie januari 2024

 

In deze algemene voorwaarden wordt de volgende betekenis toegekend aan de hierna met een hoofdletter geschreven begrippen:
Aanbod: een volledige en concrete beschrijving van de Diensten die ter verkoop worden aangeboden door Vocus en door een Deelnemer kan worden afgenomen; 
Aanvraag: een door de Deelnemer via de Website (online) ingediend verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst met Vocus;
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Vocus, versie januari 2024
Dienst(en): alle (commerciële) Diensten conform het Aanbod van Vocus in verband met het organiseren en uitvoeren van cursussen en/of (examen)trainingen in het kader van onderwijsondersteuning ten behoeve van de Deelnemer. 
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van zijn/haar bedrijf, ten behoeve van wie Vocus een Overeenkomst sluit met betrekking tot de verlenen Diensten en/of af te leveren Producten.
Inschrijving: de aanmelding van Deelnemer conform het Aanbod van Vocus via de Website 
Website: de website van Vocus Vocusonderwijs.nl waarop het Aanbod beschikbaar wordt gesteld in verband met de (te leveren) Diensten en Producten; 
Product(en): alle door Vocus in het kader van de te verlenen Diensten aangeboden (digitale) informatie, waaronder begrepen doch niet beperkt tot, (video)beeldmateriaal, geluidsmateriaal, teksten, opgavenbundels, samenvattingen, boeken, toetsen en hand-outs.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Deelnemer en Vocus in het kader van de door Vocus te verlenen Diensten en/of af te leveren Producten aan de Deelnemer;
Medewerker: de werknemer die een arbeidsverhouding heeft met Vocus, alsook de opdrachtnemer die op basis van een overeenkomst van opdracht met Vocus Diensten verricht ten behoeve van de Deelnemer.
Vocus: de vennootschap onder firma Vocus Onderwijs statutair gevestigd te Oosterhout en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 89122984; 
Partijen: Vocus en Deelnemer gezamenlijk; ieder afzonderlijk “Partij” te noemen;

Artikel 2. Toepasselijkheid en gebondenheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten in de ruimste zin van het woord, tussen Vocus en Deelnemer, waarop Vocus deze van toepassing heeft verklaard, alsmede alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Partijen waarmee Deelnemer stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan wordt geacht te hebben ingestemd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 3. Vocus heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Vocus de Deelnemer van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat de actuele – gewijzigde – versie van de Algemene voorwaarden voor de Deelnemer beschikbaar wordt gesteld en te allen tijde toegankelijk is op de website Vocusonderwijs.nl

Artikel 3. Aanbod

 1. Het Aanbod van Vocus is vrijblijvend, tenzij er door Vocus een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien en voor zover het Aanbod van Vocus een beperkte geldigheidsduur kent of daarvoor bepaalde voorwaarden gelden, dan wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt;
 2. Het Aanbod omvat een omschrijving van de te leveren Diensten en de eventueel in dat verband te leveren Producten, hetgeen voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling te maken door de Deelnemer. Deelnemer kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van de website, folders, drukwerken e.d. van Vocus en bindt Vocus niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in een Overeenkomst. 

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Vocus is slechts aan een Inschrijving gebonden indien Vocus de Inschrijving schriftelijk heeft bevestigd en de betaling van Deelnemer heeft ontvangen.
 2. Iedere Overeenkomst met Vocus komt tot stand nadat Vocus de Inschrijving schriftelijk en ondubbelzinnig heeft geaccordeerd aan de Deelnemer dan wel indien Vocus met de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen. Vocus verwerkt Inschrijvingen op volgorde van aanmelding. Indien aangeboden Diensten volgeboekt zijn, is het mogelijk om op een wachtlijst te worden geplaatst, waarna de Deelnemer uiterlijk één dag voor aanvang van de Dienst telefonisch of per e-mail wordt geïnformeerd.
 3. Reserveringen voor Diensten is uitsluitend mogelijk indien dit expliciet door Vocus op de Website bij de betreffende Diensten vermeld staat. Voor specifieke door Vocus aangeboden Diensten (zoals Examentrainingen) is niet mogelijk.
 4. Voor deelname aan bepaalde Diensten kan Vocus van Deelnemer verlangen dat hij/zij, op eigen kosten en voor eigen risico, een geschikte laptop meeneemt. In dat geval zal de Deelnemer bij de Inschrijving van de Dienst daarover worden geïnformeerd.
 5. Deelnemer is in beginsel gehouden om zelf persoonlijk aan de afgenomen Diensten deel te nemen. Het in de plaats stellen van andere personen dan Deelnemer is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Vocus.
 6. Een Deelnemer dient minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt om een Overeenkomst aan te gaan met Vocus, tenzij een minderjarige Deelnemer de uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen van zijn wettelijke vertegenwoordigers om de Overeenkomst aan te gaan. Vocus heeft het recht om de aanvang van de Overeenkomst op te schorten totdat het bewijs van toestemming is aangeboden. Aanvullingen op overeenkomsten en eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door Medewerkers, vertegenwoordigers of agenten binden Vocus slechts indien deze door Vocus schriftelijk zijn bevestigd.
 7. Vocus is niet verplicht om een aanvang te nemen met de uitvoering van de Overeenkomst, alvorens Vocus na betaling door de Deelnemer de aanvaarding van de Inschrijving schriftelijk heeft bevestigd aan de Deelnemer;
 8. Indien en voor zover er conform het bepaalde in dit artikel een Overeenkomst tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat nadien blijkt dat de Overeenkomst naar het oordeel van Vocus om haar moverende reden onverhoopt niet kan worden uitgevoerd conform het vermelde in het Aanbod. Vocus zal dan spoedig contact opnemen met de Deelnemer en zich inspannen om Deelnemer een passend alternatief aan te bieden.
 9. Vocus heeft het recht om zonder opgave van redenen de Inschrijving niet te aanvaarden c.q. accepteren dan wel uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de Deelnemer het factuurbedrag of een gedeelte daarvan vooruitbetaalt, dan wel een (andere) vorm van zekerheid stelt.
 10. Vocus is gerechtigd om Deelnemer niet toe te laten tot een Dienst(en), dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten c.q. eenzijdig te ontbinden, indien Deelnemer de Inschrijving niet naar waarheid heeft ingevuld.

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen en tarieven in Euro en inclusief BTW (voor zover de BTW van toepassing is) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst maar exclusief (eventuele) verzend- en bezorgkosten.
 2. Nadat de Deelnemer de Inschrijving op de Website heeft voltooid, dient de Deelnemer terstond conform de gekozen betalingswijze de vergoeding voor de afgenomen Diensten en/of te leveren Producten te voldoen.
 3. Betalingen geschieden via IDEAL, dan wel via een aangeboden betalingswijze achteraf. Vocus is gerechtigd om een aanbetaling vooraf te verlangen, dan wel eventuele aanvullende kosten in rekening te brengen, indien Deelnemer kiest voor de betaaloptie van betaling achteraf.
 4. De informatie uit de administratie of systemen van Vocus leveren volledig bewijs op ten aanzien van de door Vocus te leveren Diensten en/of Producten alsmede de door Deelnemer verschuldigde vergoedingen. Onverminderd het recht van Deelnemer om tegenbewijs te leveren.
 5. Indien en voor zover een betaling na het verstrijken van de factuur gestelde betalingstermijn niet is verricht, wordt Deelnemer geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vocus heeft alsdan het recht om wettelijke rente te berekenen. Niettemin zendt Vocus na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering, waarbij zij Deelnemer op het verzuim wijst en alsnog de gelegenheid geeft om binnen veertien dagen te betalen.
 6. Indien na de betalingsherinnering betaling alsnog uitblijft, heeft Vocus het recht om de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Staffel conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit normering buitengerechtelijke incassokosten.
 7. Indien Vocus is gerechtigd haar tarieven voor Diensten en/of Producten tussentijds te wijzigen. Deelnemer kan de Overeenkomst kosteloos ontbinden binnen 30 dagen na verzending van de mededeling tot wijziging van de tarieven, doch uiterlijk tot drie dagen voor aanvang van de Diensten en/of te leveren Producten.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De door Vocus gegeven aanwijzingen en (gedrags)voorschriften met betrekking tot uitvoering van de Overeenkomst dienen te allen tijde door Deelnemer te worden gevolgd. Deelnemer is daarbij in ieder geval gehouden tot naleving van alle aanwijzingen en (gedrags)voorschriften van Vocus ter bevordering van een ordelijk verloop van de te verlenen Diensten.
 2. Deelnemer is verplicht om, voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst, alle bijzonderheden met betrekking tot de te verlenen Diensten en/of af te leveren Product(en) te melden aan Vocus waarvan Deelnemer weet of redelijkerwijs behoort te weten dat dit relevant is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Vocus zal de Overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en naar de huidige stand van de wetenschap en techniek. Specifieke afspraken m.b.t. uitvoering van de Overeenkomst, worden enkel vooraf schriftelijk overeengekomen. Vocus is niet gehouden tot afspraken omtrent of eisen m.b.t. tot uitvoering van de Overeenkomst die niet schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vocus is gerechtigd om Deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan Diensten, indien Vocus het vermoede heeft dat Deelnemer alcohol en/of verdovende middelen heeft gebruikt of genuttigd, dan wel wapens in bezit heeft, op de locatie alwaar de Diensten worden gehouden. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding of restitutie van enige verschuldigde vergoeding.
 5. Alle Producten die door Vocus in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Deelnemer worden geleverd c.q. ter beschikking worden gesteld, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de Deelnemer. Het is Deelnemer niet toegestaan deze Producten te verveelvoudigen, distribueren, wijzigen in aan te brengen, in (onder)licentie uitgeven of anderszins aan derden ter te stellen ofwel van die Producten afgeleide informatie te maken en te verspreiden en/of te delen met derden.
 6. De uitvoering van de Overeenkomst wordt door Vocus verricht en gebaseerd op de door Vocus bij de Inschrijving bekendgemaakte dagen en tijden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Vocus kan de Overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

Artikel 7. Herroeping en opzegging

 1. Deelnemer heeft het recht om uiterlijk veertien dagen na totstandkoming van de Overeenkomst conform de wettelijke bedenktermijn (herroepingsrecht) de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Deze ontbinding dient schriftelijk plaatsvinden via het herroepingsformulier op de Website van Vocus dan wel via een andere door Vocus voorgeschreven wijze. Indien en voor zover Deelnemer in het kader van de Overeenkomst meerdere Producten heeft gekocht die afzonderlijk worden (af)geleverd, dan vangt de wettelijke bedenktermijn aan op het moment dat de Deelnemer of een door Deelnemer aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen.
 2. Het hiervoor onder lid 1) bepaalde is niet van toepassing, indien Vocus met (stilzwijgende) instemming van Deelnemer is aangevangen met de uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet binnen veertien dagen na totstandkoming van de Overeenkomst en/of Deelnemer uitdrukkelijk heeft verklaard afstand te doen van het in lid 1) bepaalde recht.
 3. Indien en voor zover de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van het in lid 1) bedoelde recht, is de Deelnemer gehouden alle (af)geleverde Producten die door Vocus ter beschikking zijn gesteld in het kader van de Overeenkomst in de originele verpakking binnen veertien dagen – bezien vanaf de datum van de in lid 1) bedoelde ontbinding – aan Vocus te retourneren. De daarmee gepaard gaande kosten komen geheel voor rekening van de Deelnemer.
 4. Indien en voor zover Deelnemer na het verstrijken van de in lid 1) bedoelde bedenktermijn overgaat tot opzegging van de Overeenkomst terwijl nog niet is aangevangen met de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Deelnemer recht op 100% restitutie van de waarde van de Overeenkomst, indien Vocus de Inschrijving nog niet heeft bevestigd. Indien de Inschrijving al wel is bevestigd is Vocus gerechtigd de volgende (administratie)kosten bij Deelnemer in rekening te brengen:
  1. Bij opzegging in een periode tussen veertien dagen na totstandkoming van de Overeenkomst en 60 dagen voor feitelijke aanvang van de Overeenkomst, althans van de Dienst(en): 25% van de waarde van de Overeenkomst met een minimumbedrag van 25 euro;
  2. Bij opzegging in een periode tussen 60 dagen en 30 dagen voor feitelijke aanvang van de Overeenkomst, althans van de Dienst(en): 50% van de waarde van de Overeenkomst met een minimumbedrag van 50 euro;
  3. Bij opzegging in een periode tussen 30 dagen en feitelijke aanvang van de Overeenkomst, althans van de Dienst(en): 75% van de waarde van de Overeenkomst met een minimumbedrag van 75 euro.
  4. Bij opzegging binnen 14 dagen voor feitelijke aanvang van de Overeenkomst, althans van de Dienst(en): 100% van de waarde van de Overeenkomst, met een minimumbedrag van 100 euro.
  5. Het voorgaande geldt uitdrukkelijk niet voor reeds (af)geleverde Product(en). Daarvoor geldt uitsluitend de onder lid 1 bedoelde bedenktermijn van 14 dagen, waarna de Deelnemer na het verstrijken van die termijn geen recht heeft op ontbinding. 6. Ingeval Deelnemer wegens ziekte en/of andere persoonlijke omstandigheden niet in staat is, althans is verhinderd, deel te nemen aan door Vocus te verlenen Diensten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, is Deelnemer niet gerechtigd tot opzegging en heeft de Deelnemer geen recht op enige restitutie van door hem gedane betaling aan Vocus in dat verband. Dit neemt niet weg dat Vocus zich zal inspannen de Deelnemer een passend alternatief te bieden, waarbij Vocus gerechtigd is de Deelnemer een voucher aan te bieden voor gelijkwaardige of soortgelijke Diens(en), tegen dezelfde waarde.
 5. Het voorgaande geldt uitdrukkelijk niet voor reeds (af)geleverde Product(en). Daarvoor geldt uitsluitend de onder lid 1 bedoelde bedenktermijn van 14 dagen, waarna de Deelnemer na het verstrijken van die termijn geen recht heeft op ontbinding.
 6. Ingeval Deelnemer wegens ziekte en/of andere persoonlijke omstandigheden niet in staat is, althans is verhinderd, deel te nemen aan door Vocus te verlenen Diensten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, is Deelnemer niet gerechtigd tot opzegging en heeft de Deelnemer geen recht op enige restitutie van door hem gedane betaling aan Vocus in dat verband. Dit neemt niet weg dat Vocus zich zal inspannen de Deelnemer een passend alternatief te bieden, waarbij Vocus gerechtigd is de Deelnemer een voucher aan te bieden voor gelijkwaardige of soortgelijke Diens(en), tegen dezelfde waarde.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer is tegenover Vocus aansprakelijk voor alle schade die Vocus lijdt door toedoen van Deelnemer. Deelnemer vrijwaart Vocus tevens voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van schade die deze derden lijden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en welke schade aan Deelnemer toerekenbaar is.
 2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Vocus of haar leidinggevende ondergeschikte is de aansprakelijkheid van Vocus beperkt tot hetgeen in dit artikel geregeld is.
 3. Vocus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook ontstaan, doordat Vocus is uitgegaan doordat Deelnemer onjuiste en/of onvolledige gegevens aan Vocus heeft verstrekt, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij Vocus bekend behoorde te zijn. 
 4. Vocus is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van of aan door Deelnemer meegenomen zaken. Deelnemer wordt geadviseerd om geen waardevolle eigendommen onbeheerd achter te laten indien ruimtes niet kunnen of mogen worden afgesloten.
 5. Medewerkers zijn niet gerechtigd om namens Vocus uitspraken te doen aangaande de aansprakelijkheid van Vocus. Vocus kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade als gevolg van aanspraken van derden, gemiste besparingen, niet behaalde studie- en/of eindresultaten of verlies van gemiste kansen, voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst.
 6. Indien Vocus en/of aan haar Medewerkers aansprakelijk is of zijn voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Vocus, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 7. Iedere vordering tot schadevergoeding van Deelnemer op Vocus die niet gespecificeerd en expliciet is gesteld, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na bekendheid van de Deelnemer met de schade, althans bekendheid van Deelnemer met het schadeveroorzakende feit.

Artikel 9. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt (mede) verstaan alle omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Vocus kan worden verlangd, onder welke omstandigheden in ieder geval zijn begrepen geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van derden die door Vocus zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, en voorts iedere omstandigheid die Vocus redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Vocus geen invloed heeft kunnen uitoefenen.
 2. Onder overmacht wordt ten minste – doch niet uitsluitend – verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, brand, waterschade, pandemie, overstroming, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer-belemmeringen, werkstakingen in het bedrijf van Vocus, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van Medewerkers en/of van door Vocus ingeschakelde derden ten behoeve van uitvoering van de Overeenkomst en overheids- (beperkende) maatregelen.
 3. In geval van overmacht is Vocus niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat zij haar verplichtingen uit hoofde van de met Deelnemer gesloten Overeenkomst niet (tijdig) nakomt. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden de verplichtingen van Deelnemer opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de periode, waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Vocus niet mogelijk is, langer duurt dan 60 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. In geval van overmacht, voortkomende uit ziekte van een Medewerker en/of door Vocus ingeschakelde derden die rechtstreeks bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn, zal Vocus zich er toe inspannen om de Deelnemer een passend alternatief te bieden. Als passend alternatief heeft tevens te gelden het volgen van de cursus op afstand en/of in online c.q. digitale vorm, op een ander tijdstip en/of bij een andere vestiging. Indien en voor zover naar het oordeel van Vocus een passend alternatief niet geboden kan worden en/of niet in de rede ligt, is Vocus gerechtigd de Deelnemer een voucher te verstrekken die recht geeft om een gelijkwaardige Dienst(en) bij Vocus af te nemen.
 5. Indien Vocus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen, kan hetgeen reeds conform Overeenkomst is uitgevoerd bij Deelnemer in rekening worden gebracht. Wat betreft de waarde van de overige verplichtingen conform Overeenkomst die vanwege overmacht niet (meer) kunnen worden uitgevoerd, zal Vocus deze waarde aan Deelnemer restitueren.

Artikel 10. Verwijzingen naar derden

Indien en voor zover op de Website wordt verwezen naar diensten van derden (waaronder de betaalverwerkingsdienst(en)) en/of websites van derden, is de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden beperkt tot uitsluitend ter zake de uitvoering van de Overeenkomst. Vocus heeft geen enkele zeggenschap en/of invloed op de inhoud van die websites van en uitvoering van die diensten door derden. Bij gebruikmaking van die diensten van derden en/of websites van derden gelden de (algemene) voorwaarden en privacyregels van de desbetreffende derde en/of website.

Artikel 11. Wachtlijst

 1. Indien en voor zover het in het kader van de Diensten de conform het Aanbod vermelde groepsgrootte is bereikt, kan men zich in dat verband aanmelden voor een wachtlijst ten behoeve van die te verlenen Dienst(en). Men is zich ervan bewust dat met aanmelding op de wachtlijst en de hierna ontvangen schriftelijke bevestiging ervan, daarmee geen Overeenkomst tot stand is gekomen, althans dat Vocus enige verplichtingen jegens de Deelnemer heeft.
 2. Indien en voor zover men na aanmelding op de wachtlijst een schriftelijk bericht van Vocus ontvangt in verband met het omzetten van zijn aanmelding voor het Aanbod conform het bepaalde in art. 4 van deze Algemene voorwaarden tot een Overeenkomst, komt eerst pas de Overeenkomst tot stand als de betaling conform het bepaalde in art. 5 van de Algemene voorwaarden is verricht.

Artikel 12. Klachten

 1. Indien Deelnemer een klacht heeft ten aanzien van dan wel zich niet kan verenigen met de uitvoering van de Overeenkomst, dient Deelnemer dit onmiddellijk te melden bij Vocus.
 2. Klachten over een factuur dienen op straffe van verval schriftelijk bij Vocus te zijn ingediend binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 3. De beoordeling en/of wijze van afhandeling van de klacht komt uitsluitend toe aan Vocus. Indien de klacht door Vocus gegrond wordt verklaard, zal Vocus op zoek gaan naar een geschikte oplossing wat in alle redelijkheid van haar kan worden verwacht.

Artikel 13. Intellectuele Eigendom en auteursrechten

 1. Vocus behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Vocus blijft in bezit van alle Intellectuele eigendommen en auteursrechten ten aanzien van alle goederen die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst – onder meer doch niet uitsluitend alle programmatuur, computersoftware, data, samenvatting, hand-outs, toetsen, afbeeldingen, tekeningen, teksten, video-/audiomateriaal, webpagina’s, codes en overige bescheiden en/of materialen – door Vocus aan Deelnemer ter beschikking worden gesteld.
 3. Vocus heeft het recht om technische maatregelen te nemen ter bescherming van het door Vocus ter beschikking gestelde op de Website. Het is Deelnemer niet toegestaan daarin wijzigingen aan te brengen of deze technische maatregelen te omzeilen of te verwijderen c.q. te doorbreken.
 4. Het is Deelnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vocus de goederen zoals benoemd in lid 1 en 2 te verveelvoudigen en/of openbaar te maken dan wel ter kennis van derden te brengen en/of door te verkopen.

Artikel 14. Privacy beleid

Vocus zal te allen tijde de persoonsgegevens van de Deelnemer vertrouwelijk behandelen en indien en voor zover van toepassing de desbetreffende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens in acht nemen. Het privacy beleid van Vocus is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van de Deelnemer die door Vocus worden gebezigd in verband met de uitvoering van de Dienst(en). Het privacy beleid is opgenomen in de privacyverklaring van Vocus welke te vinden is op de website: Vocusonderwijs.nl.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de Werkzaamheden persoonsgegevens – conform de definitie in artikel 4 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de AVG.
 2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 3. In verband met de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in dit artikel (ver)wijst Vocus uitdrukkelijk op de Privacyverklaring die tevens van toepassing is verklaard op de Overeenkomst. Indien en voor zover Deelnemer onverhoopt niet beschikt over de Privacyverklaring van Vocus, zal Vocus deze verklaring op het eerste verzoek aan Deelnemer toesturen.

Artikel 16. Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, voortvloeiend uit een rechtsbetrekking waarbij Vocus partij is, zullen partijen in goed gezamenlijk overleg trachten op te lossen. Indien in onderling overleg geen oplossing kan worden bereikt, kan het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland- West-Brabant, locatie Breda.
 3. Wanneer op enige bepaling uit de Algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan of deze ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen, of het overige, onverminderd van kracht. Partijen komen nu voor alsdan overeen om de ongeldige of nietige bepaling in goed overleg te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietige bepaling.
 4. Indien en voor zover de naleving één en/of meerdere bepalingen uit deze Algemene voorwaarden door een Deelnemer niet door Vocus wordt afgedwongen, betekent dat niet dat Vocus afstand van haar recht op nakoming heeft gedaan. Vocus is gerechtigd en bevoegd om op een later moment of jegens een andere Deelnemer alsnog de naleving van de desbetreffende bepaling uit deze Algemene voorwaarden af te dwingen.
 5. Afspraken en/of voorwaarden die afwijken van deze Algemene voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien Vocus daarmee schriftelijk en ondubbelzinnig mee heeft ingestemd.

“Ik had mijn biologie docent beloofd om hem achteraf mijn cijfer voor biologie te vertellen. Zou u aan hem kunnen doorgeven dat ik een 8,8 heb gehaald? En hem kunnen zeggen dat ik hem erg bedank voor zijn hulp en goede uitleg?”

Lina
 • havo
 • biologie
 • Amsterdam

"Ik ben erg blij met de training. De uitleg was supergoed te volgen en we hebben veel nuttige stof doorgelopen. Mijn vragen zijn allemaal beantwoord. Ik vond het een goede examentraining."

Just
 • havo
 • economie
 • Rotterdam

"Mijn Vocus-docent heeft alles vanaf het begin uitgelegd, zodat we het beter begrepen. De uitleg was duidelijk en na de lessen heb ik veel geleerd en ook opdrachten kunnen maken."

Ilse
 • havo
 • scheikunde
 • Den Haag

Copyright © 2024 • Vocus Onderwijs Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Een moment geduld aub..
Jouw Winkelwagen De examentraining is toegevoegd.
Inschrijven Wachtlijst Schrijf je in voor de wachtlijst voor het volgende examen:
Tijdelijke actie:

Boek nu een examentraining bij Vocus en krijg gratis toegang tot 10.000+ online examenopgaven voor alle vakken (t.w.v. € 39.95).
Mis het niet!
Bekijk alle examentrainingen